Kontakt

Centrum voľného času

Dolná štvrť 368/23
907 01 Myjava

tel./fax:
034/6215322
0918/474577
0911/245344


cvcmyjava@gmail.com

O nás

Klub Oskara Nenuduzáujmové krúžkyšportové súťaževedomostné olympiádyumelecké súťažetáborypríležitostné akcieklubové aktivityprednášky a seminárevystúpenia a koncertyvýstavywww.cvcmyjava.sk

Počet návštev:1075519
 

Úvod

Centrum voľného času ako školské výchovno-vzdelávacie zariadenie mesta Myjava pre využívanie voľného času deti a mládeže orientuje svoju činnosť najmä v mimo vyučovacom čase tak, aby prispelo k užšiemu prepojeniu vyučovacieho procesu a mimoškolskej výchovno-vzdelávacej činnosti. Ponúka pre detí a mládež možnosti užitočného trávenia voľného času na základe vlastného výberu podľa záujmov a potrieb vlastnej sebarealizácie v oblasti vedy a techniky, tvorby a ochrany životného prostredia, spoločenskej výchovy a zábavy, kultúrno-výchovnej činnosti, pohybových aktivít, športu a rekreačnej činnosti s dôrazom na relaxáciu, zábavu a rozvoj osobnosti. Cieľavedome vytvára podmienky na prácu pre deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia, rómsku mládež, deťom a mládeži vyžadujúcej špeciálnu výchovu, tak vo forme pravidelnej ako i príležitostnej záujmovej činnosti. Vo svojej práci dôraz kladie na prevenciu a ochranu detí a mládeže pred sociálno-patologickými javmi a potláčanie ich vplyvov v spolupráci s ostatnými zainteresovanými zložkami. Je žiaduca aj spolupráca s občianskymi združeniami, odbornými a metodickými pracoviskami a pod., v pôsobnosti ktorých je činnosť zameraná na aktívne využívania voľného času, a to aj združovaním finančných prostriedkov pre spoločné aktivity.

K naplneniu týchto cieľov využívame:

Pravidelnú záujmovú činnosť - v záujmových útvaroch formou krúžkov, súborov,kurzov a klubov.
Príležitostnú záujmovú činnosť - formou jednorázových alebo pravidelne sa opakujúcich podujatí a súťaží (mestského, okresného, regionálneho, krajského, či celoslovenského charakteru) .
Naše školské zariadenie v spolupráci s Krajským školský úradom v Trenčíne a Krajským Centrom voľného času v Trenčíne je organizátorom všetkých okresných súťaží a olympiád vyhlásených Ministerstvom školstva Slovenskej republiky. Organizačne zabezpečuje iregionálne, krajské a celoslovenské športové súťaže podľa poverenia.

Individuálny prístup - najmä vo vzťahu k zdravotne a telesne postihnutým a talentovaným deťom a mládeži a pre deti a mládež zo sociálne znevýhodneného a rodinne zanedbaného prostredia.
Servisnú činnosť - formou priebežnej ponuky rekreačného, relaxačného a osobného záujmu detí a mládeže a exportovaním určitých činností do sídla záujemcov.
Konzultačnú činnosť s praktickými ukážkami - formou tvorivých dielní, búrz nápadov a otvorených dverí pre deti, mládež, verejnosť a pedagogickú obec.
Prázdninovú činnosť - formou stálych a prímestských táborov, odborných sústredení a jednorázových podujatí.

Centrum voľného času detí a mládeže v Myjave, bude svoju činnosť v šk. roku 2006/2007 organizovať v zmysle pedagogicko-organizačných pokynov pre školy a školské zariadenia a orgány štátnej správy v školstve v SR. Budeme pritom rešpektovať stanovené právne normy, vyhlášku MŠ č. 291/1994 Z.z. o Centrách voľného času, budeme rešpektovať a riadiť sa uzneseniami a opatreniami pracovných porád.

HLAVNÉ ÚLOHY:

1. Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu činnosť a aktívny oddych detí a mládeže počas celého kalendárneho roka prostredníctvom záujmovej činnosti najmä formou:

a/ pravidelnej činnosti v záujmových krúžkoch, kluboch, kurzoch

b/ príležitostnej činnosti uskutočňovanej jednorázovymi, alebo opakujúcimi

sa podujatiami pre účastníkov záujmových útvarov a širokú verejnosť

c/ zabezpečením oblastných / okresných / kôl súťaží

d/ súbežnej prázdninovej činnosti v centre a pobytových táboroch

2. Skvalitňovať metódy a formy práce zamerané na prevenciu závislostí a negatívnych javov detí a mládeže v súlade s národným programom boja proti drogám a vládnym programom "Čisté ruky"

3. Naďalej rozširovať aktivity mimoškolskej záujmovej činnosti centra,určenej pre deti a mládež zo sociálne znevýhodneného a rodinne zanedbaného prostredia a pre zdravotne a telesne postihnuté deti a mládež v spolupráci s kultúrnymi a spoločenskými organizáciami a Mestským úradom - odborom sociálnych vecí v Myjave

4. Pri rozvoji pravidelnej záujmovej činnosti budeme klásť dôraz na výber a prípravu externých a dobrovoľných pracovníkov a vedúcich, ktorí by sa plne po odbornej stránke mohli venovať deťom a mládeži

5. V pravidelnej záujmovej činnosti docieliť zvýšenú starostlivosť vedúcich odborných oddelení o externých a dobrovoľných vedúcich, uskutočniť spoločné otvorenie a ukončenie pravidelnej záujmovej činnosti, poriadať pre členov záujmových útvarov doplnkové podujatia a účasť na okresných kolách súťaží

Organizovať podujatia a aktivity zamerané na prácu detí s rodičmi, pokračovať v realizácii aktivít Ochrana človeka a prírody", rozvíjať aktivity zamerané na významné udalosti z našich národných dejín, pestovanie národného povedomia, výchovu k hrdosti na vlastný národ, na slovenskú históriu a tradície

Pri všetkej činnosti rešpektovať uznesenia a opatrenia v záujme šetrenia materiálu a energie všetkého druhu, šetrenie finančných prostriedkov, dbať na estetické prostredie, tvorbu a ochranu pracovného a životného prostredia

V súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 291/1994 Z.z. o Centrách voľného času zabezpečovať činnosť pre deti od predškolského vedu až do 26 rokov

 

Plán mesiaca

Plán október 2022

11.10.  Turnaj v stolnom futbale a tenise, CVČ 14.00 hod.

14.10.  Vyroba svetlonosov z papiera, CVČ 14.00 hod.

17.10.  Zemepisný kvíz - hlavné mestá štátov, CVČ 14.00 hod.

18.10.  Rada školy pri CVČ, CVČ 17.00 hod.

20.10.  Veľký Futbal Ch SŠ – okresné kolo,  UT Spartak My 8.30 hod.

26.10.  Veľký Futbal Ch SŠ – regionálne kolo,  UT Spartak My 9.30 hod.

Halloween party, CVČ 15.30 hod.

27.10   Futbal Škol.pohár Ch ZŠ – okresné kolo,  ZŠ Šturova My 8.30 hod.

Po stopach líšky Elišky - prespávačka, Javorinka Dubník , CVČ 15.30 hod.

28.10.   Komunálne voľby 2022 , CVČ  7,00 -  20.00 hod.

28.10.  -1.11.   Jesenné prázdniny

2.11.   Lampionová spomienka ,  18.00 hod. mesto

Meniny má:
Dnes 02.12. : Bibiána
Zajtra 03.12. : Oldrich